La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Personalităţi

Aprobat prin decizia

Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă

nr. 3/15 din 18.08.2011

 

REGULAMENTUL

cu privire la stimularea morală şi materială a persoanelor fizice şi juridice

pentru merite deosebite în activitatea oraşului Ştefan Vodă.

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de stimulare morală şi materială a persoanelor fizice şi juridice, indiferent de forma de organizare juridică, de proprietate şi adresă juridică, încurajării activităţii cetăţenilor, colectivelor de muncă şi conducătorilor, în semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor respectivelor persoane în activitatea oraşului Ştefan Vodă, pentru contribuţia prodigioasă adusă în dezvoltarea domeniului economic, social, cultural şi grija faţă de veterani, copii, pături defavorizate ale populaţiei, pentru activitatea rodnică de mecenat în localitate, dezvoltarea armonioasă a relaţiilor internaţionale şi cu prilejul consemnării unor date jubiliare.

 

II. DESCRIEREA STIMULĂRILOR.

 

2. În funcţie de importanţa contribuţiei şi valoarea meritului, se stabilesc, în ordine consecutivă, următoarele forme de stimulare:

a) pronunţarea mulţumirii;

b) adresarea scrisorii de mulţumire;

c) decernarea Diplomei de onoare a Consiliului şi Primarului oraşului Ştefan Vodă;

d) conferirea titlului „Cetăţean de onoare a oraşului Ştefan Vodă”;

e) propunerea pentru conferirea decoraţiei şi/sau decernarea premiilor de stat a Republicii Moldova.

f) instalarea plăcii comemorative.

3. La aprecierea Primarului oraşului Ştefan Vodă, stimulările enumerate la pct. 2 lit. a), b), c) pot fi însoţite de premii băneşti şi/sau cadouri de preţ.

4. La conferirea titlului „Cetăţean de onoare a oraşului Ştefan Vodă”, persoana se înscrie în Cartea de onoare a oraşului Ştefan Vodă, cu înmînarea certificatului şi legitimaţiei semnate de Primarul oraşului, depunerea pe umărul stîng a drapelului de stat a Republicii Moldova cu inscripţia „Cetăţean de onoare a oraşului Ştefan Vodă” şi organizarea şi desfăşurarea unei acţiuni de omagiere.

5. Persoanele menţionate la pct. 2 lit. d) vor beneficia de o primă unică în mărime de 500 lei, care se va acorda suplimentar şi cu prilejul jubileelor de vîrstă (50, 60, 65, 70, 75... ani) şi, anual, odată cu pensionarea lor.

6. Diploma de onoare a Consiliului şi Primarului oraşului Ştefan Vodă şi scrisoarea de mulţumire se execută pe hîrtie compactă de calitate, cu imaginea Domnitorului Moldovei „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, drapelului de stat a Republicii Moldova, stema oraşului, precum şi textul propriu-zis al formei de stimulare, semnate şi ştampilate de Primarul oraşului Ştefan Vodă.

7. Instalarea plăcii comemorative va fi stabilită prin decizia Consiliului orăşenesc.

 

III. STIMULAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE

 

8. În conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pot fi stimulaţi:

1) persoanele fizice – pentru aportul personal în dezvoltarea oraşului Ştefan Vodă, pentru rezultate remarcabile în domeniile economic, social, educaţie, cultură, artă, sport, administrare publică, afaceri, pentru filantropie şi sponsorizare, participare activă în viaţa publică a oraşului.

2) persoane juridice – pentru realizări în activitatea de bază, contribuţii în dezvoltarea economică şi social-culturală a oraşului, sporirea numărului locurilor de muncă, realizarea acţiunilor de filantropie şi sponsorizare (mecenat) în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, acordarea de ajutor substanţial şi cu regularitate structurilor (instituţiilor) medicale, de cultură, educaţie, sport, asociaţiilor obşteşti, veteranilor, copiilor, păturilor defavorizate ale populaţiei.

9. Titlul „Cetăţean de onoare al oraşului Ştefan Vodă” se conferă unor personalităţi de talie mondială, naţională şi locală pentru contribuţia lor directă la afirmarea Republicii Moldova în lume, la promovarea şi creşterea prestigiului oraşului Ştefan Vodă pe plan internaţional, pentru rezultate deosebite, progres real şi contribuţie substanţială adusă în dezvoltarea domeniului economic, social, cultural, educaţie, sport şi administrare publică al oraşului, pentru activitatea rodnică de mecenat în localitate.

10. Spre conferirea decoraţiilor de stat (titluri onorifice, medalii, ordine) şi spre decernarea premiilor de stat, candidaturile pot fi propuse pentru succese şi realizări deosebite în muncă, merite în faţa societăţii şi statului, în conformitate cu Legea nr. 1123-XII din 30.07.1992 „Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova”, alte acte normative în viogoare.

11. Stimulările menţionate mai sus pot fi conferite şi post-mortem. Transmiterea către familia persoanei decorate decedate a distincţiei şi a documentelor cu privire la decorare se perfectează prin proces verbal.

 

IV. MODUL STIMULĂRII.

 

12. Formele concrete de stimulare, conform prevederilor prezentului Regulament, se stabilesc la propunerea Primarului oraşului, consilierilor orăşeneşti, instituţiilor publice şi întreprinderilor municipale aflate în gestiunea  Consiliului orăşenesc, colectivelor de muncă ale agenţilor economici, organizaţiilor, asociaţiilor obşteşti. Propunerea spre stimulare poate fi efectuată cu prilejul unor date însemnate, sărbătorilor profesionale, jubileelor, totalizărilor anuale ale realizărilor, concursurilor, competiţiilor sportive, în legătură cu alte evenimente şi realizări importante.

13. Odată cu depunerea către Primarul oraşului sau a Consiliului orăşenesc a demersului cu privire la stimulare, se prezintă o notă informativă din partea conducătorului instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii din care face parte persoana, despre realizările şi succesele persoanelor fizice sau juridice, în care se va argumenta şi specifica forma de stimulare. În respectiva notă informativă se va indica, de asemenea, prilejul pentru care persoana este recomandată spre stimulare, precum şi numele (denumirea) deplin şi exact al acesteia, vizată prin semnătură şi ştampila conducătorului.

14. Materialele referitoare la stimulare se prezintă din timp, Primarului oraşului sau, respectiv, comisiei speciale, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de survenirea jubileului sau datei însemnate.

15. Materialele prezentate pentru conferirea titlului „Cetăţean de onoare a oraşului Ştefan Vodă” se examinează prealabil de către comisia specialăpentru evaluarea şi pregătirea materialelorcu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare a oraşului Ştefan Vodă” (denumită în continuare – comisia specială).

16. Numărul de membri al comisiei speciale este impar, în componenţa acesteia fiind incluşiPrimarul oraşului cu atribuţia de preşedinte, secretarul Consiliului orăşenesc cu atrubuţia de secretar, viceprimarii oraşului, preşedinţii sau secretarii comisiilor consultative de specialitate a consiliului, reprezentanţii organizaţiilor obşteşti şi de sindicat din localitate.

17. Şedinţele comisiei speciale sunt deliberative dacă la ele participă cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Comisia aprobă decizia referitor la materialele prezentate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă, prin vot deschis, în absenţa candidatului propus spre conferire. În cazul unui aviz favorabil, comisia prezintă materialele spre aprobare Consiliului orăşenesc. În cazul unui aviz nefavorabil, materialele se restituie iniţiatorului, cu motivarea în scris a refuzului. Materialele prezentate cu încălcări ale cerinţelor prezentului Regulament nu se examinează de către comisia specială şi se restituie iniţiatorilor.

18. În cazul în care propunerea de conferire a titlului  „Cetăţean de onoare a oraşului Ştefan Vodă” îl vizează personal pe membrul comisiei speciale sau acesta are calitatea de părinte, frate, soră, fiu, fiică sau rudă prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei) cu oricare dintre persoanele propuse, acestava informa imediat despre aceasta comisia, care îi va suspenda activitatea pe toată durata evaluării şi pregătirii materialelor respective pentru examinare de către Consiliul orăşenesc. Decizia (avizul) aprobată de comisia specială cu încălcarea prevederilor prezentului punct este lovită de nulitate şi nu este supusă examinării de către Consiliul orăşenesc.

19. Adoptarea deciziei definitive cu privire la forma concretă de stimulare se efectuează:

a) prin dispoziţia Primarului oraşului – pronunţarea mulţumirii, scrisoare de mulţumire, premiu bănesc, cadou de preţ, Diplomă de onoare, propunere pentru conferirea decoraţiei de stat;

b) prin decizia Consiliului orăşenesc – titlul „Cetăţean de onoare al oraşului Ştefan Vodă” şi instalarea plăcii comemorative.

20. Pentru angajaţi măsurile de stimulare se înscriu în carnetul de muncă, conform prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova şi Hotărîrii Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007 „Cu privire la carnetul de muncă”.

 

V. ÎNMÂNAREA DISTINCŢIILOR, PREMIILOR.

 

21. Înmînarea nemijlocită a distincţiilor persoanelor decorate sau premiilor se efectuează într-o atmosferă solemnă de către Primarul oraşului sau, la solicitarea acestuia, de către un viceprimar al oraşului sau secretarul Consiliului orăşenesc.

22. Toate stimulările se consemnează de către secretarul Consiliului orăşenesc într-un registru special.

23. În cazul decesului persoanei decorate căreia decoraţia nu i-a fost înmînată în timpul vieţii sau în cazul decorării post-mortem, stimularea morală şi materială, decoraţia şi documentele cu privire la decorare se transmit familiei persoanei decorate. Transmiterea către familia persoanei decorate decedate a distincţiei şi a documentelor cu privire la decorare se perfectează în proces-verbal.

 

VI. DISPOZIŢII FINALE.

 

24. Decizia cu privire la stimulare poate fi anulată în modul în care ea a fost adoptată, cu motivarea obligatorie a cauzelor ce au condus la aprobarea unei astfel de decizii.

 

 

Cetăţeni de onoare ai oraşului Ştefan Vodă.

 

Palancean Ion Toma (postmortem), prim-vicepreşedinte al Comitetului executiv raional Ştefan Vodă (Suvorov) în perioada 1964 – 1981;

Sirotenco Pavel Gherasim (postmortem), primul medic-şef al Spitalului raional Ştefan Vodă (Suvorov);

Beleavcenco Ana Daniil, profesor de istorie la Liceul teoretic “Dimitrie Cantemir”, pensionară;

Bârzoi Varvara Gheorghe, şef al Secţiei statistică medicală şi informatică a Instituţiei medico-sanitare publice “Centrul medicilor de familie Ştefan Vodă”, pensionară;

Godiac Vasile Rodion, director al Combinatului raional de deservire socială a populaţiei Suvorov (astăzi Ştefan Vodă), viceprimar al oraşului în perioada 2003 - 2011, pensionar;

Platonova Maria Mihail, maistrul al serviciului de amenajare a oraşului din cadrul Direcţiei Locativ-Comunale Suvorov (astăzi Ştefan Vodă) în perioada 1973 - 1993, pensionar;

Luchianov Dumitru Ion, arhitect-şef al raionului şi oraşului Suvorov (astăzi Ştefan Vodă) în perioada  anilor 1971 – 1980, 1989 – 1994, 2000 – 2003, pensionar, actualmente specialist în probleme de arhitectură, construcţii, gospodărie comunală şi drumuri din cdrul primăriei;

Fedun Leonid Petrovici, preşedinte al Sovietului de orăşel Suvorov (astăzi Ştefan Vodă) în perioada 1975 - 1990, pensionar;

 

 

Cetăţenii de onoare a raionului Ştefan Vodă,

domiciliaţi în or. Ştefan Vodă

 

Pavel Eremei Bezzub (decedat)

28.01.1932

Nichifor Mihail Ceapchii

12.02.1925

Tudor Nicolae Puscă (decedat)

28.05.1941

Issac Timotei Gîştemulte (decedat)

16.06.1922

Boris Dumitru Nacai (decedat)

05.10.1933

Dumitru Vasile Potop

26.10.1942

Lidia Victor Cepurnova

20.11.1927

Valeriu Andrei Nistor

22.12.1946

Maria Ştefan Pălărie                                                                          07.08.1947

Maria Anton Cociu                                                                             06.10.1936

Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
- - - - Rascruce (linga Spitalul raional) - -
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: primaria.stefan-voda@apl.gov.md 


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 244651
Total ieri: 190
Total azi: 46
Online: 1