La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Regulament de organizare si functionare a primariei or. Ştefan Vodă

Anexa nr. 1 la decizia

Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă

nr. 1/23 din 21.02.2013

 

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Primăriei oraşului Ştefan Vodă

 

Capitolul I

Dispoziţii generale.

 

1.   Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a primăriei oraşului Ştefan Vodă(denumit în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a primăriei ca structură funcţională ce asistă Primarul oraşului Ştefan Vodă în exercitarea atribuţiilor sale legale, procedura de desfăşurare a activităţii instituţiei, atribuţiile personalului de specialitate, administrativ şi cel tehnic al primăriei şi serviciilor aflate în subordinea directă a primăriei.

2.   Primăria oraşului Ştefan Vodă este o instituţie publică cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire deciziile Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă, dispoziţiile Primarului oraşului Ştefan Vodă şi soluţionează problemele curente ale cetăţenilor oraşului Ştefan Vodă.

3.   În activitatea sa, primăria oraşului se conduce de Constituţia şi legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi ordonanţele Guvernului Republicii Moldova, acordurile şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

4.   Activitatea primăriei oraşului se bazează pe examinarea constructivă şi soluţionarea colegială a problemelor, luîndu-se în consideraţie opinia publică, pe responsabilitatea personală a persoanelor cu demnitate publică, a funcţionarilor publici şi altor angajaţi din cadrul primăriei pentru elaborarea, aprobarea şi executarea deciziilor Consiliului orăşenesc şi dispoziţiilor Primarului oraşului Ştefan Vodă.

5.   Primarul, viceprimarii, secretarul Consiliului orăşenesc, împreună cu personalul Primăriei, asigură conducerea operativă a problemelor oraşului, gestionează şi răspund de treburile publice, în interesul cetăţenilor oraşului.

6.   Structura organizatorică a primăriei, precum şi numărul de posturi, sunt cele prevăzute în organigrama aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc şi prezentul regulament.

7.   Primăria oraşului dispune de sediu, de patrimoniu propriu şi de mijloace materiale şi financiare necesare funcţionării în condiţii de eficienţă, care sînt proprietate publică a oraşului, aflată în administrarea acesteia.

8.   Sediul Primăriei se află pe adresa: MD-4201, or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare, 31.

9.   Finanţarea Primăriei oraşului se asigură din bugetul oraşului, din impozitele şi taxele locale instituite potrivit legii, şi alte venituri proprii.

10.    Patrimoniul propriu al Primăriei oraşului este format din bunuri mobile şi imobile, evidenţiate distinct în evidenţa contabilă şi în registrul funciar.

 

Capitolul II

Structura organizatorică şi atribuţiile primăriei oraşului Ştefan Vodă.

 

Secţiunea 1

Structura organizatorică.

 

11.    Structura şi numărul de unităţi în primăria oraşului Ştefan Vodă se stabilesc de către Consiliul orăşenesc în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)”, anexa nr. 2.

12.  Consiliul orăşenesc, la propunerea Primarului oraşului, poate redistribui unităţile de personal în cadrul primăriei, în limita efectivului total aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 10.06.2003, precum şi să instituie noi unităţi de personal, în funcţie de necesităţile şi priorităţile de dezvoltare social-economică a oraşului, precum şi reieşind din necesităţile de performanţă instituţională.

13.  Structură organizatorică şi numărul unităţilor de personal se stabileşte prin decizie a Consiliului orăşenesc, elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiei publice, Hotărîrii Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (anexa nr. 5 – Formularul-tip al statului de personal şi Metodologia cu privire la completarea şi avizarea statului de personal) şi Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.

{punctul 13 modificat în redacţie nouă prin decizia Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă nr. 1/14 din 03.03.2015}

{punctul 13 expus în redacţie nouă prin decizia Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă nr. 5/1 din 04.08.2016}

 

Secţiunea a 2-a.

Atribuţiile primăriei.

 

14.      Primăria, ca structură funcţională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind adminstraţia publică locală, are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte proiecte de decizii ale Consiliului orăşenesc şi proiecte de dispoziţii ale primarului;

b) aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului;

c) colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a oraşului;

d) prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor municipale al căror fondator este Consiliul orăşenesc;

e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul administrat;

f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al oraşului pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare Consiliului orăşenesc;

g) asigură executarea bugetului oraşului, în conformitate cu deciziile Consiliului orăşenesc, şi respectarea prevederilor legale;

h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al oraşului;

i) asistă secretarul Consiliului orăşenesc în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

15.    Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.

 

Capitolul III

Primarul şi viceprimarii oraşului Ştefan Vodă.

 

16.    Primarul oraşului Ştefan Vodă, în calitatea sa de autoritate reprezentativă a populaţiei oraşului şi executivă a Consiliului orăşenesc, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat,este conducătorul administraţiei publice locale şi exercită, în tertoriul administrat, atribuţiile stabilite prin Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, precum şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de Consiliul orăşenesc.

17.    Consiliul local, la propunerea primarului, decide instituirea funcţiei de viceprimar şi stabileşte numărul de viceprimari care vor asista primarul în exercitarea atribuţiilor sale.

18.    Viceprimarii se aleg, la propunerea primarului, prin decizie a Consiliului orăşenesc, aprobată cu votul a majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul propune o altă candidatură.

19.    Eliberarea din funcţie a viceprimarilor se face, la propunerea primarului, prin decizie a Consiliului orăşenesc, aprobată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

20.     Primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului pînă la data validării următorului mandat de primar, cu excepţia cazurilor cînd mandatul încetează înainte de termen. Prelungirea, prin lege organică, a mandatului primarului poate avea loc numai în caz de război sau catastrofă.

21.    Viceprimarii îşi exercită atribuţiile de la data alegerii sale în funcţie pînă la data validării noului mandat de primar, cu excepţia cazurilor cînd mandatul încetează înainte de termen. În cazul încetării atribuţiilor este emisă decizia respectivă a Consiliului orăşenesc.

22.    Mandatul primarului şi viceprimarilor încetează înainte de termen în caz de:

a) demisie;

b) incompatibilitate a funcţiei;

c) imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motiv de boală;

d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare;

e) deces.

23.    Primarul şi viceprimarii cad sub incidenţa Legii nr. 199 din 16.07.2010cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi Legii nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local.

24.    Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, stabilite la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Primarul oraşului Ştefan Vodă exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

a) asigură executarea deciziilor Consiliului orăşenesc;

b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării Consiliului orăşenesc;

c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei publice orăşeneşti, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;

d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);

e) asigură elaborarea proiectului de buget al oraşului pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare Consiliului orăşenesc;

f) exercită funcţia de ordonator principal de credite al oraşului; verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul despre situaţia existentă;

g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale oraşului, în limitele competenţei sale;

h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;

i) propune Consiliului orăşenesc schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;

j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;

k) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;

l) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;

m) eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;

n) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;

o) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia;

p) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;

q) prezintă Consiliului orăşenesc, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a oraşului; prezintă, la cererea Consiliului orăşenesc, informaţii despre executarea deciziilor adoptate de consiliu, alte informaţii despre activitatea sa de exercitare a anumitor atribuţii ce îi revin potrivit legii;

r) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în oraş;

s) exercită, în numele Consiliului orăşenesc, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;

t) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de violenţă intrafamilială, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul oraşului;

u) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare Consiliului orăşenesc, în condiţiile legii;

v) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept;

w) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică;

x) propune Consiliului orăşenesc consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări;

y) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate;

z) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea.

25.    Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de Consiliul orăşenesc.

26.    Primarul oraşului este în drept şi poate stabili exercitarea unor atribuţii ale sale de către viceprimari.

27.    În conformitate cu organigrama primăriei oraşului Ştefan Vodă, atribuţiile de bază ale viceprimarilor sînt:

a)    coordonează activităţile din domeniile stabilite de către Primarul oraşului;

b)   coordonează şi dirijează activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, a serviciilor/instituţiilor publice/întreprinderilor municipale din subordinea Consiliului orăşenesc şi/sau a primăriei conform organigramei aprobate;

c)    dirijează şi intermediază întocmirea documentelor şi materialelor analitice şi notelor informative necesare pentru şedinţele Consiliului orăşenesc, altor proiecte de acte în problemele ce ţin de strategia de dezvoltare social-economică a oraşului;

d)    analizează propunerile şi amendamentele formulate în procesul examinării proiectelor de dispoziţii ale Primarului oraşului şi/sau a proiectelor de decizii ale Consiliului orăşenesc;

e)    coordonează şi exercită controlul asupra îndeplinirii dispoziţiilor emise de Primarul oraşului şi/sau a deciziilor aprobate de Consiliul orăşenesc;

f)    administrează activitatea comisiilor/consiliilor instituite pe lîngă primăria oraşului;

g)   îndeplineşte şi alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa, stabilite prin dispoziţiile Primarului oraşului şi/sau în deciziile Consiliului orăşenesc;

h)   exercită, în modul stabilit, atribuţiile Primarului oraşului în absenţa acestuia (concediu de odihnă, concediu medical, detaşare etc.).

28.    Stabilirea domeniilor concrete, ca atribuţii funcţionale, ce urmează a fi exercitate de către viceprimari, se efectuează prin emiterea dispoziţiei primarului.

29.    Viceprimarii exercită atribuţiile stabilite de primar şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Capitolul IV

Secretarul Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă

 

30.    Secretarul Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă este şi secretar al oraşului Ştefan Vodă.

31.    Candidatul la funcţia de secretar se selectează pe bază de concurs public. Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi de drept sau de administraţie publică.

32.    Prin derogare de la punctul 31, în cazul în care, după anunţarea repetată a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului orăşenesc, nu au parvenit solicitări de la persoane cu studiile respective, la concurs pot fi admişi şi absolvenţi al unei alte facultăţi (secţii) cu studiile superioare.

33.    Desemnarea în funcţie a învingătorului concursului public pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a Consiliului orăşenesc, după anunţarea rezultatelor concursului.

34.    Prevederile punctului 33 se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul eliberării persoanei în temeiul şi în modul stabilit de legislaţia muncii şi de Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

35.    Secretarul consiliului se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

36.    Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului Consiliului orăşenesc se face, în temeiul legii, la propunerea primarului sau a unei treimi din consilierii aleşi, prin decizie adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

37.    Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului orăşenesc se face de către Primarul oraşului, în baza deciziei consiliului.

38.    Pe durata unei lipse îndelungate (mai mult de 60 zile calendaristice) a secretarului pe motive întemeiate, Consiliul orăşenesc poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

39.    Pe durata concediului secretarului, primarul oraşului poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

40.    Concediul anual i se acordă secretarului în temeiul dispoziţiei primarului, conform programării aprobate de Consiliul orăşenesc.

41.    În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală şi alte acte normative în vigoare, secretarul Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă îndeplineşte, sub autoritatea primarului oraşului, următoarele atribuţii de bază:

a) asigură înştiinţarea convocării Consiliului orăşenesc;

b) participă la şedinţele Consiliului orăşenesc, asistă preşedintele şedinţei în exercitarea atribuţiilor saleşi asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei Consiliului;

c) avizează proiectele de decizii ale Consiliului orăşenesc şi contrasemnează deciziile adoptate;

d) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în Consiliul orăşenesc;

e) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de Consiliul orăşenesc sau de Primarul oraşului;

f) asigură evidenţa întrebărilor şi interpelărilor adresate primăriei şi/sau instituţiilor publice şi întreprinderilor municipale în şedinţele Consiliului, le transmite serviciilor de specialitate şi comunică în termen răspunsurile necesare consilierilor;

g) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului orăşenesc;

h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale Consiliului orăşenesc şi de dispoziţii cu caracter normativ ale primarului oraşului, informarea publicului referitor la deciziile aprobate şi la dispoziţiile emise;

i) asigură buna funcţionare a primăriei;

j) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;

k) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului orăşenesc şi primăriei oraşului, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele din arhiva primăriei;

l) organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de ajutor social şi exercită, după caz, atribuţiile respective;

m) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul Consiliului orăşenesc;

n) administrează sediul primăriei şi bunurile ei;

o) eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de Ministerul Economiei;

p) îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat;

q) înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani;

r) exercită atribuţiile de conducător al serviciului resurse umane din cadrul primăriei;

s) întocmeşte nomenclatorul dosarelor, registrelor, codicilor şi altor documente de evidenţă ale persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul primăriei, asigură ordonarea documentaţiei pentru transmitere la păstare în arhivă, precum şi asigură controlul asupra întocmirii în toate compartimentele de specialitate a primăriei a documentelor şi formării lor în dosare conform nomenclatorului;

t) asigură îndeplinirea formalităţilor în domeniul electoral şi coordonează executarea acţiunilor ce ţin de acordarea sprijinului necesar organelor electorale în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale şi parlamentare.

42.    Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului orăşenesc, încredinţate de către Consiliul orăşenesc sau de către Primarul oraşului Ştefan Vodă.

 

Capitolul V

Atribuţiile funcţionale ale compartimentelor de specialitate ale primăriei.

 

Secţiunea 1

Drepturi şi obligaţii de ordin general,

răspunderea funcţionarilor din cadrul primăriei oraşului.

 

43.    Funcţionarii publici din cadrul primăriei oraşului cad sub incidenţa Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

44.      Funcţionarii publici sînt în drept şi obligaţi:

-       să-şi exercite funcţia în conformitate cu Codul de conduită al funcţionarului public, aprobat prin Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008;

-       să îndeplinească acţiunile de aplicare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice orăşeneşti în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010;

-       să asigure aplicarea procedurilor de acces la informaţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, cu excepţia cazurilor de acces la informaţie cu accesibilitate limitată stabilite conform legii;

-       să-i fie evaluate performanţele profesionale în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009;

-       să declare orice conflict de interese în care se află pe parcursul exercitării funcţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 privind conflictul de interese;

-       să-şi declare veniturile şi proprietăţile în conformitate cu prevederile Legii nr. 1264-XV din  19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-       să asigure protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

45.    În cazul nerespectării, funcţionarul public se va atrage la răspundere în conformitate cu prevederileLegii nr. 158-XVI din 04.07.2008 şi a altor acte legislative şi normative în vigoare.

 

Secţiunea a 2-a

Contabilitatea centralizată

 

46.  Contabilitatea centralizată a primăriei oraşului Ştefan Vodă este o structură aflată în subordinea directă a Primarului oraşului şi îşi desfăşoară activitatea în baza Legii contabilităţii, a normelor metodologice privind ţinerea evidenţei contabile în cadrul administraţiei publice locale şi/sau instituţiilor publice aflate în gestiunea economică a primăriei.

47.      Contabilitatea centralizată a primăriei are următoarea structură:

contabil-şef;

contabil-şef adjunct;

contabilpe salarizare;

contabil pentru evidenţa materialelor;

contabil-casier.

Notă: confrom anexei nr. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 10.06.2003, cu modificările şi completările ulterioare, în contabilităţile centralizate de pe lîngă primăriile oraşelor pot fi instituite funcţiile de contabil:

pe salarizare – din calculul o unitate pentru 400 persoane deservite;

pentru evidenţa materialelor – o unitate pentru 4-5 instituţii cu un personal mediu de 20 unităţi.

48.    Atribuţiile contabilităţii centralizate sînt:

-    contribuie la elaborarea proiectului de buget al oraşului şi a proiectelor de modificare şi/sau completare a bugetului;

-    asigură executarea bugetului oraşului;

-  pregăteşte şi prezintă spre aprobare Primarului oraşului raportul privind executarea bugetului oraşului pe primul trimestru al anului;

-  pregăteşte şi prezintă spre aprobare Consiliului orăşenesc raportul semestrial, pe 9 luni şi anual privind executarea bugetului oraşului;

-    întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar anual al oraşului;

-    efectuează operaţiunele financiare şi a transferurilor bancare ale primăriei;

-    asigură evidenţa actelor de revizie şi control ale activităţii financiare;

-    asigură inventarierea şi evidenţa actelor şi listelor de inventariere a bunurilor şi materialelor de preţ;

-    execută procedurile de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile oraşului şi/sau instituţiile publice aflate în gestiunea primăriei;

-  ţine evidenţa contractelor încheiate de către Primarul oraşului în ce priveşte achitarea pentru bunurile, lucrările şi serviciile acordate;

-  asigură evidenţa mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare şi celor materiale, prezintă propunerile necesare, cu argumentarea respectivă, privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe;

-    planifică şi efectuează plata salariului indemnizaţiilor, foilor de boală, şi altor plăţi către angajaţii aflaţi la deservirea contabilităţii centralizate, supraveghează asupra respectării disciplinei unităţilor de personal în instituţiile aflate la deservire;

-    pregăteşte şi prezintă raportul privind calcularea, utilizarea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat, asigurărilor medicale obligatorii, etc.;

-    întocmeşte rapoartele financiare şi statistice şi le prezentă în termenii stabiliţi serviciilor de profil;

-    întocmeşte ordinele memoriale conform instrucţiunilor contabile;

-  duce evidenţa executării obligaţiunilor de plată pe contractele de vînzare şi/sau dare în arendă a terenurilor şi altor bunuri imobile proprietate publică a oraşului;

-  efectuează controlul asupra cheltuielilor de apă, electrice, încălzire, convorbiri telefonice, etc.;

-  efectuează controlul în instituţiile de învăţămînt asupra frecvenţei şi alimentării copiilor şi elevilor;

-  acordă ajutor metodic persoanelor cu răspundere materială din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice aflate în gestiunea primăriei pentru oformarea documentelor primare;

-  exercită şi alte atribuţii din domeniul de competenţă stipulate în actele legislative şi/sau normative în vigoare.

49.    Contabilul-şef al primăriei exercită următoarele atribuţii:

-  realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar;

-  repartizează lucrul între funcţionarii contabilităţii centralizate, asigurînd calitatea şi executarea integrală a lui;

-  asigură respectarea metodologiei contabile în unitate şi controlul asupra păstrării şi integrităţii contabilităţii;

-  asigură întocmirea corectă de către specialiştii din subordine a rapoartelor financiare şi statistice şi prezentarea lor în termenii stabiliţi;

-  asigură înregistrarea tuturor operaţiunilor efectuate de către contabilitate, îndeplineşte cartea mare a conturilor contabile;

-  pune la dispoziţia ordonatorilor terţiari de credite, la solicitare, informaţia privind executarea devizelor de cheltuieli;

-  ţine evidenţa şi supraveghează asupra onorării plăţilor pentru împrumuturile bugetare şi a creditelor acordate de băncile comerciale, asigură controlul asupra reducerii datoriei debitoare şi cele creditoare;

-  exercită controlul asupra integrităţii mijloacelor financiare şi controlează documentele de casă;

-  verifică şi semnează documente bancare, financiare, materiale, de casă, rapoarte de cheltuieli şi avizează dispoziţiile primarului cu caracter financiar;

-    organizează şi participă la elaborarea proiectului bugetului oraşului şi îl prezintă, sub autoritatea primarului, spre aprobare Consiliului orăşenesc;

-  înaintează propuneri pentru stabilirea, în condiţiile legii, a impozitelor şi taxelor locale şi, la necesitate, efectuarea modificărilor în regulamentul cu privire la administrarea impozitelor şi taxelor locale;

-  analizează şi prezintă, trimestrial şi anual, spre examinare comisiei consultative de specialitate şi Consiliului orăşenesc informaţia privitor la mersul acumulării veniturilor, inclusiv a impozitelor şi taxelor locale, mersul executării părţii de cheltuieli (inclusiv la necesitate pe fiecare instituţie bugetară finanţată din bugetul orăşenesc);

-  înaintează propuneri, inclusiv la solicitarea ordonatorilor secundari de credite, pentru modificări în buget în dependenţă de executarea lui şi necesitatea de efectuare a cheltuielilor, neprevăzute iniţial, şi pentru alocare, după caz, a surselor din fondul de rezervă;

-  duce catalogul principal, cărţile de venituri şi cheltuieli ale bugetului;

-  efectuează controlul asupra cheltuielilor reale şi pe casă la fiecare obiect aflat în gestiunea primăriei;

-  întocmeşte balanţa executării bugetului, rapoarte lunare, trimestriale şi anuale pe surse bugetare şi extrabugetare (mijloace speciale);

-  duce evidenţa actelor de revizii şi controale ale activităţii financiar-bugetare, a actelor, listelor de inventariere a materialelor de preţ;

-  ţine evidenţa documenaţiei şi realizează acţiuni de pregătire a actelor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice de vînzare-cumărare şi/sau locaţiune a bunurilor şi/sau arendă a terenurilor;

-  pune la dispoziţia specialistului pentru planificare, la solicitare, informaţia privind intrarea în cont a plăţii pentru vînzarea terenurilor şi/sau bunurilor imobile, darea în arendă a pămîntului şi în locaţiune a încăperilor sau altor bunuri imobile;

-  participă la întocmirea prognozei anuale a surselor bugetare şi de mijloace speciale;

-  efectuează analiza tuturor cheltuielilor conform clasificaţiei bugetare, indentifică soluţii pentru reducerea lor;

-  conlucrează cu juristul şi alte compartimente de specialitate a primăriei în vederea executării contractelor în corespundere cu legislaţia în vigoare;

-  asigură perfectarea proiectelor de dispoziţii ale primarului privind persoanele care au încălcat disciplina financiar-bugetară şi de administrare conform actelor de revizie şi/sau audit ale bugetului;

-  execută procedurile de selectare şi, după caz, propune spre angajare candidaturile personalului care urmează a fi angajat în contabilitatea centralizată;

-  exercită şi alte atribuţii din domeniul de competenţă stipulate în actele legislative şi/sau normative în vigoare.

50.    Atribuţiile funcţionale ale contabilul-şef adjunct şi altor angajaţi din cadrul contabilităţii centralizate se stabilesc de către contabilul-şef prin aprobarea dispoziţiei Primarului oraşului.

 

 

Secţiunea a 3-a

Specialistul în planificare bugetară şi gestionarea patrimoniului public

 

51.   Specialistul în planificare bugetară şi gestionarea patrimoniului public este un compartiment de specialitate din cadrul primăriei, aflat în subordinea directă a Primarului oraşului.

52.   Specialistul exercită următoarele atribuţii:

1) în domeniul planificării bugetare:

-  asigură elaborarea documentaţiei privind planificarea bugetară;

-  întocmeşte, cu participarea contabilului-şef şi altor compartimente de specialitate a primăriei, prognoza anuală a surselor bugetare şi de mijloace speciale;

-  întocmeşte devizele de venituri şi cheltuieli bugetare;

-  întocmeşte rapoarte statistice şi financiare privind executarea bugetului;

-  întocmeşte contractele încheiate de primărie ce privesc cheltuielile bugetare;

-  calculează şi efectuează analiza executării bugetului pe partea veniturilor (pe tipuri) a bugetului orăşenesc, prezintă spre aprobare proiectul actului normativ privind oprarea modificrăilor în planul de venituri şi cheltuieli;

-  analizează, planifică şi propune, cu motivaţia necesară, stabilirea pe teritoriul oraşului a cotelor impozitelor şi taxelor locale, reieşind din planul bugetar anual la venituri şi cheltuieli;

-  studiază executarea planului la venituri şi face propuneri de redresare a situaţiei;

-  coordonează tabelele lunare a instituţiilor bugetare;

-  controlează corectitudinea listelor de tarificare a instituţiilor bugetare;

-  calculează mărimea plăţii de dare în locaţiune a bunurilor imobile şi/sau, în conlucrare cu specialistul în reglementarea regimului funciar, de dare în arendă a terenurilor proprietate publică în corespundere cu prevederile Legii bugetului de stat anual şi altor acte legislative şi normative în vigoare;

-  studiază trimestrial, împreună cu ordonatorii terţiari de credite, executarea devizelor de cheltuieli, le oferă consultanţă şi, la necesitate, le solicită reducerea cheltuielilor formate neargumentat pe parcursul anului;

-  studiază repartizarea de ordonatorii terţiari de credite a mijloacelor financiare pe articole şi luni, asigurînd executarea prevederilor legale;

-  duce evidenţa analitică a persoanelor fizice şi juridice privind plata impozitelor şi taxelor locale în bugetul oraşului, solicită ajutorul Inspectoratului Fiscal de Stat în cazurile cînd e imposibil de acumulat impozitele şi taxele calculate agenţilor economici din teritoriul oraşului;

-  solicită, trimestrial, informaţia de la Inspectoratul Fiscal de Stat privind calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor de către persoanele fizice şi juridice ce practică activitate de întreprinzător pe teritoriul oraşului, altele decît cele administrate de Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, în scop de evidenţă a îndeplinirii planului de venituri şi întreprinde măsurile necesare în scopul urgentării achitării restanţelor;

-  asigură informarea persoanelor fizice şi juridice asupra calculelor taxelor locale ce urmează a fi stabilite şi achitate de către aceştea în bugetul oraşului şi, după caz, perfectează reclamaţiile necesare rău-platnicilor;

-  planifică tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu agent termic a instituţiilor publice din subordine şi consumatorilor casnici şi urmăreşte asupra achitării lor în termen;

2) în domeniul gestionării patrimoniului public:

-  asigură înregistrarea adecvată a activelor publice la oficiul cadastral teritorial;

-  păstrează copii îndosiate pentru fiecare activ public;

-  crează şi menţine un inventar scris şi electronic al proprietăţii publice, sau Registrul Proprietăţii Publice (Registrul activelor publice), care să includă toate datele relevante privind gestionarea lui;

-  întreţine Registrului proprietăţii publice prin înregistrarea modificărilor cu referire la active: ca urmare a achiziţiilor de noi active, radierea unor active existente sau menţinerea necesităţilor operaţionale;

-  efectuează analize şi evaluări cu privire la: starea activelor publice, nivelului de adecvare, importanţă, utilizarea şi accesibilitatea acestora;

-  elaborează, sub conducerea Primarului oraşului, proiecte de acorduri de utilizare, aprobate de Consiliul orăşenesc, pentru instituţiile bugetare şi/sau întreprinderile municipale, ce reglementează detaliat utilizarea proprietăţii (activelor) publice de către instituţiile bugetare sau întreprinderile municipale respective;

-  prezintă recomandări către Primarul şi Consiliul orăşenesc cu privire la activele publice ce urmează a fi date în locaţiune/arendă părţilor terţe;

-  elaborează şi prezintă spre examinare şi aprobare Primarului şi Consiliului orăşenesc proiecte de contracte de locaţiune, încheiate între autoritatea executivă a consiliului şi partea terţă care va utiliza patrimoniul public;

-  înaintează proiecte sau recomandări privind contrcatgarea unor surse externe privind dezvoltgarea acordurilor de parteneriat public-privat, aprobate de Primarul şi Consiliul orăşenesc;

-  dezvoltarea unui nivel de standarde privind prestarea serviciilor publice pentru utilizatorii proprietăţilor publice, insclusiv pentru institutţiile bugetare, întreprinderile municipale şi părţile terţe (partenerii privaţi);

-  reprezintă autoritatea executivă locală, cu mandatul primarului oraşului, la negocierea sau renegocierea contractelor de locaţiune/arendă şi de parteneriat public-privat;

-  desfăşoară proceduri de închiriere/vînzare-cumpărare în mod transparent, corect şi competitiv, conform actelor normative în vigoare, astfel încît să obţină cel mai bun preţ pentru locaţiunea/arenda/vînzarea activelor publice către părţile terţe;

-  desfăşoară, la necesitate, campanii de informare în masă pentru a informa opinia publică privind operaţiunile efectuate cu activele publice, statutul activelor publice, cum ar fi închirierea şi parteneriatele publice-private;

-  ghidarea utilizatorilor finali, inclusiv instituţiile bugetare, întreprinderile municipale şi alţii, în domeniu ce ţin de logistica activelor, cum ar fi utilizarea şi întreţinerea, nivelul standardelor de prestare a serviciilor publice solicitate;

-  să înainteze recomandări către Primar şi Consiliul orăşenesc, cu avizul Comisiei de gestionare a patrimoniului public, cu privire la activele publice ce ar fi trebui comercializate;

-  contribuie la elaborarea contractelor de vînzare-cumpărare ce urmează a fi aprobate de către Consiliul orăşenesc;

-  organizează şi participă la şedinţele Comisiei de gestionare a patrimoniului public pentru evaluarea activelor publice ce urmează a fi vîndute, închiriate sau folosite în cadrul PPP;

-  desfăşoară, la necesitate, campanii  de informare în masă pentru a informa opinia publică privind modificarea stattului activelor publice prin procedura de vînzare-cumpărare;

-  asigură recepţia rapoartelor solicitate de la utilizatorii activelor publice, inclusiv instituţiile bugetare, întreprinderile municipale, părţile terţe, partenerii privaţi, ce le-au închiriat şi să transmită aceste rapoarte Primarului şi Comisiei de gestionare a activelor publice;

-  pregăteşte documentaţia şi rapoatează Comisiei de gestionare a activelor inventariate şi vine cu recomandări ce ţin de perspectiva de utilizare şi dispunere;

-  contribuie la elaborarea bugetului anual pentru a se asigura că cheltuielile pentru activele publice sînt estimate adecvat şi că veniturile prognozate sînt reflectate corect în buget;

-  asigură colectarea corespunzătoare a veniturilor de la utilizarea proprietăţii (activelor) publice ale oraşului Ştefan Vodă;

3) de ordin general:

-  realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor de planificare economico-financiară în instituţie bugetară şi gestionare a patrimoniului public;

-  aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;

-  manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;

-  exercită şi alte atribuţii din domeniile de competenţă stipulate în actele legislative şi/sau normative în vigoare.

{secţiunea a 3-a, punctele 51-52, modificată prin decizia Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă nr. din 23.10.2014}

 

Secţiunea a 4-a

Specialistul în problemele recrutării şi încorporării

 

53.  Specialistul în problemele recrutării şi încorporăriieste un compartiment de specialitate din cadrul primăriei, aflat în subordinea directă a Primarului oraşului.

54.     Specialistul exercită următoarele atribuţii:

-  asigură evidenţa recruţilor şi încorporarea lor în rîndurile Forţelor Armate şi/sau serviciului civil (de alternativă);

-  depistează rezerviştii şi recruţii care locuiesc permanent sau temporar pe teritoriul oraşului şi nu sînt luaţi la evidenţă militară, precum şi a persoanelor care au atins vîrsta de a fi luaţi la evidenţa militară de Secţia teritorială administrativ-militară, dar care nu au trecut comisia de recrutare-încorporare şi nu sînt luaţi la evidenţă militară,

-  duce evidenţa militară a rezerviştilor şi recruţilor şi efectuează scoaterea lor de la evidenţa militară în conformitate cu actele normative în vigoare;

-  asigură înştiinţarea şi alarmarea în mod oportun a populaţiei despre pericolul atacurilor armate şi/sau producerea unor dezastre;

-  asigură înştiiţarea, la cererea Secţiei teritoriale administrativ-militare, a rezerviştilor şi recruţilor despre chemarea lor la secţie şi contribuie la prezentarea lor în termenii şi locurile indicate;

-  asigură înmînarea către rezervişti, în termenii stabiliţi, a dispoziţiilor de mobilizare;

-  efectuează, în termenii stabiliţi, schimbările necesare în fişele de evidenţă militară a rezerviştilor şi în listele de evidenţă a recruţilor, prezentînd darea de seamă lunară Secţiei administrativ-militare;

-  verifică, cel puţin odată în an, informaţia cuprinsă în fişele de evidenţă a rezerviştilor şi listelor de recruţi în coraport cu cărţile de gospodării şi, la necesitate, să documenteze situaţia reală în teren;

-  verifică, ce puţin odată în an, datele precizate în fişele de evidenţă a primăriei în coraport cu datele de evidenţă militară a secţiei administrativ-militare;

-  activează în perioada executivă conform atribuţiilor respective de funcţie stabilite de prezentul regulament;

-  asigură controlul asupra organizării şi verifică ţinerea evidenţei personale a recruţilor şi rezerviştilor în instituţii publice şi îmntreprinderi economice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică;

-  pregăteşte şi menţine în stare reală documentaţia, utilajul, rechizitele de cancelarie a aparatului de conducere a primăriei, efectuează schimbările în componenţa aparatului de conducere a primăriei;

-  asigură capacitatea de intervenţie a formaţiunilor de protecţie civilă şi a subunităţilor de serviciu în cazul stărilor excepţionale;

-  ţine evidenţa veteranilor celui de-al doilea război mondial, războiului din Afganistan, participanţilor la conflictul armat de pe r. Nistru (an. 1992), a altor conflicte militare;

-  desfăşoară cursuri sau lecţii tematice cu cetăţenii, în mod special copii, privind educaţia patriotică şi devotamentul faţă de Patrie;

-  realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor în domeniul administrativ-militar;

-  aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;

-  manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;

-  exercită şi alte atribuţii din domeniul de competenţă stipulate în actele legislative şi/sau normative în vigoare.

 

Secţiunea a 5-a

Specialist în percepere fiscală

 

55.     Specialistul în percepere fiscală, denumit şi Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, este un compartiment de specialitate din cadrul primăriei, aflat în subordinea directă a Primarului oraşului.

56.  Atribuţiile de serviciu şi reglementarea activităţii specialistului în percepere fiscală sînt stabilite în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea oraşului Ştefan Vodă, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr. 4/4.5 din 12 iulie 2012.

 

Secţiunea a 6-a

Specialistul în reglementarea regimului funciar

 

57.     Specialistul în reglementarea regimului funciar este un compartiment de specialitate din cadrul primăriei, aflat în subordinea directă a Primarului oraşului.

  1. Specialistul exercită următoarele atribuţii:

-  coordonează procesul de reglementare a regimului funciar pe teritoriul oraşului;

-  ţine cadastrul funciar al oraşului, identifică terenurile şi posesorii acestora, asigură evidenţa funciară şi controlul de stat asupra folosirii raţionale şi protecţiei terenurilor;

-  exercită acţiuni ce ţin de autentificarea de către autoritatea administraţiei publice orăşenească a drepturilor deţinătorilor de terenuri, în modul stabilit de lege, şi/sau privarea de drepturi a deţinătorilor de terenuri în condiţiile prevăzute de lege;

-  efectueză controlul asupra respectării prevederilor Codului funciar de către deţinătorii de terenuri din teritoriul administrat, stabilirea suprafeţelor care rămînd în propritatea publică a oraşului şi, în mod special, a cotei fondului de rezervă funciară;

-  ţine registul contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole în conformitate Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 72 din 30.01.2004 (anexa nr. 7);

-  întocmeşte şi asigură evidenţa contractelor de arendă a terenurilor agricole proprietate publică a oraşului;

-  întocmeşte şi asigură evidenţa contractelor de arendă a terenurilor aferente construcţiilor, anexelor (curte şi/sau grădină) persoanelor care au procurat locuinţe, în baza legii;

-  întocmeşte informaţii analitice privind utilizarea terenurilor cu destinaţie agricolă, a grădinilor şi, după caz, a loturilor de pe lîngă casă pentru culturi agricole sau plante multianuale;

-  întreprinde acţiuni în scopul neadmiterii distrugerii, degradării sau aducerii în stare de neîntrebuinţare a terenurilor agricole, urmăreşte executarea lucrărilor de îmbunătăţire funciară şi contribuie, conform legislaţiei în vigoare, la conservarea unor lucrări care pot duce la degradarea sau folosirea neraţională a pămîntului;

-  suprvagehează folosirea, conform destinaţiei, a întregii suprafaţe de teren de către deţinători de teren cu orice titlu, cu respectarea regulelor agrotehnice şi asigură controlul asupra executării lucrărilor de ameliorare a terenurilor prin lucrări de îmbunătăţire funciară şi de fertilizare a solului;

-  asigură evidenţa deţinătorilor de terenuri şi a deţinătorilor de animale domestice în scop de stabilire a impozitului funciar şi, respectiv, a impozitului pe păşuni;

-  prezintă spre examinare Primarului oraşului şi, ulterior, spre aprobare Consiliului orăşenesc proiectele de decizii referitor la stabilirea anuală a impozitul funciar, impozitul pe păşuni, şi altor categorii de impozite din domeniul funciar;

-  organizează identificarea tuturor terenurilor din teritoriul oraşului folosite neraţional, inclusiv terenuri afectate de eroziune, salinizare, nisipoase, cu surplus de umiditate, tufărişurile, mărăcinişurile, care nu au destinaţie de protecţie sau producţie forestieră, drumurile de exploatare inutile, aferente instituţiilor şi întreprinderilor etc.;

-  supraveghează, ca la amplasarea obiectelor industriale, agrozootehnice, social-culturale, sănătate, administrative, etc., să se efectueze în perimetrul intravilanului şi/sau în hotarul oraşului, precum şi pe terenuri care nu sînt destinate producţei agricole;

-  ia măsuri împotriva distrugerii, degradării sau aducerii în stare de neîntrebuinţare a terenurilor, urmăreşte executarea lucrărilor de îmbunătăţire funciară;

-  elaborează şi coordonează, în colaborare cu serviciile publice de profil, în termenii stabiliţi, propuneri şi/sau perfectarea schemelor referitor la delimitarea terenurilor;

-  propune interzicerea construcţiilor care se execută contrar prevederilor legislaţiei funciare în vigoare şi sancţionarea persoanelor vinovate;

-  propune schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, indiferent de tipul de proprietate şi/sau forma de organizare juridică a deţinătorului;

-  examinează, propune spre aprobare şi coordonează scheme, proiecte şi alte documente referitoare la organizarea teritoriului;

-  examinează litigiile funciare apărute şi propune măsuri de soluţionare către autorităţile şi/sau serviciile publice de profil, întocmeşte documentele necesare în vederea acţionării în instanţă a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii de construire pe terenurile proprietate a acestora sau cu nerespectarea acestora;

-  propune sesizarea, conform Codului contravenţional al RM, a serviciilor publice de profil (agenţii constatatori) privind săvîşirea de către persoanele fizice şi/sau cele juridice a contravenţiilor administrative în domeniul funciar;

-  acordă suportul necesar la întocmirea documentelor ce ţin de acţionarea în instanţă a persoanelor fizice şi/sau juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii de construire pe terenurile proprietate a acestora sau cu nerespectarea autorizaţiilor emise;

-  asigură evidenţa posesorilor de terenuri din intravilan;

-  realizează măsurări topografice şi întocmeşte planuri situaţionale pentru terenurile proprietate publică ale domeniului public şi/sau privat al oraşului;

-  asigură perfectarea, confrom legislaţiei, a actelor privind darea în administrare, locaţiune, arendă, concesiune a terenurilor proprietate publică din domeniul public şi/sau privat al oraşului;

-  realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor funciare şi, după caz, celor din agricultură;

-  aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă;

-  manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă;

-  exercită şi alte atribuţii din domeniul de competenţă stipulate în actele legislative şi/sau normative în vigoare.

 

Secţiunea a 7-a

Specialist în problemele tineretului şi sportului

 

59.                   Specialistul în problemele tineretului şi sportului este un compartiment de specialitate din cadrul primăriei, activitatea căruia este condusă şi coordonată de către viceprimarul pe probleme sociale şi administrării proiectelor investiţionale.

60.                   Specialistul în problemele tineretului şi sportului exercită următoarele atribuţii:

-  elaborează şi implementează strategii, planuri de acţiuni anuale şi asigură promovarea programelor naţionale şi locale în domeniul tineretului şi sportului;

-  coordonează şi organizează desfăşurarea acţiunilor sportive şi/sau de tineret de nivel local, precum şi înaintează propuneri argumentate de participare a tinerilor şi sportivilor la activităţi similare la nivel raional şi/sau republican;

-  examinează şi înaintează propuneri argumentate privind finanţarea din bugetul local şi/sau din contul sponsorilor, a acţiunilor sportive şi de asanare, întreţinerea şi dezvoltarea bazelor sportive care se află în proprietate publică a oraşului;

-  colaborează şi acordă asistenţa metodică şi sprijinul necesar asociaţiilor obşteşti de tineret şi/sau sport din oraş în vederea realizării activităţilor în domeniul tineretului şi/sau sportului;

-  asigură organizarea unor sondaje şi studii privind necesităţile în activităţi de tineret şi sport în localitate, propune autorităţilor administraţiei publice locale organizarea şi desfăşurarea celor mai stingente acţiuni şi/sau soluţionarea celor mai acute probleme;

-  colaborează cu responsabilii de domeniul tineretului şi/sau sportului la nivel raional în vederea realizării unor acţiuni comune pentru tineret şi dezvoltării sportului de masă;

-  conlucrează cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi raionale, serviciile publice de profil, instituţiile de învăţămînt, de cultură, agenţi economici şi mass-media locală în vederea asigurării condiţiilor pentru participarea tinerilor în viaţa social-economică şi culturală a oraşului;

-  stabileşte şi evaluează, anual, principalii indici economici, sociali şi culturali ce reflectă starea tineretului în localitate;

-  acordă suportul necesar pentru realizarea iniţiativelor organizaţiilor, fundaţiilor, agenţilor economici, privind realizarea activităţilor educaţionale şi de petrecere a timpului liber;

-  elaborează planurile de activitate, regulamentele, devize de cheltuieli pentru desfăşurarea în localitate a manifestărilor sportive &

Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
- - Alexandr Suvorov - - Placa comemorativa a fostilor colonisti germani -
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: primaria.stefan-voda@apl.gov.md 


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 244646
Total ieri: 190
Total azi: 41
Online: 3