La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Primăria Ștefan Vodă anunță concurs la funcția publică de execuție vacantă Specialist principal în achiziții publice
Data publicării: Miercuri, 10 ianuarie 2024

Primăria orașului Ștefan Vodă

anunţă, începând cu data de 11 ianuarie 2024, concurs

pentru suplinirea funcţiei publice de execuție

 specialist principal al achizițiilor publice

 

Scopul general al funcției: Implementarea eficientă a politicilor privind achizițiile publice, asigurarea utilizării eficiente și conforme a mijloacelor financiare alocate pentru satisfacerea necesităților primăriei.

 Sarcinile de bază ale funcției:

 1. Atribuirea contractelor de achiziție publică în corespundere cu prevederile legale și obținerea raportului pre/-calitate
 2. Asigurarea concurenței, transparenței și publicității în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică
 3. Monitorizarea și raportarea executării contractelor de achiziții publice încheiate între primărie și operatorii economici
 4. Gestionarea bunurilor aflate în administrare, folosință sau deținute în proprietate, corespunzător cerințelor și regulilor prevăzute de cadrul normativ

 Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e) este apt(ă), din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

            j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică.

 

Cerinţe specifice:

Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic sau economic, specialitatea contabilitate.


Experienţă profesională minim 2 ani experiență profesională în domeniu serviciului public sau 1 an în domeniul achizițiilor publice.

 Cunoștințe a cadrului legal în domeniul administrației publice, managementului administrativ, economic – financiar și achizițiilor publice;

programele Word, Excel, Internet, Sistemul Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice

Abilități: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, analiză, argumentare, lucru cu informația, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou 

Atitudini/comportamente: integritate, responsabilitate, disciplină, inițiativă, creativitate loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la efort, mobilizare

***

Persoanele interesate

pot depune în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 - 13.00, personal sau prin poşta electronică

dosarul de participare la concurs, care va conţine:

 

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare*;
 4. certificat medical;
 5. cazier judiciar.

 

*  Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.

** Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 29.01.2024, inclusiv, ora 17.00

Adresa – or.Ștefan Vodă, str. Ștefan cel Mare nr.31, etajul 3, bir.11

E-mail: ecaterinar72@gmail.com

Persoane de contact – Ecaterina Rudenco, tel. 0242 23052;

              

 

 

 

Bibliografia concursului:

 

 1. Legea nr.436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală;
 2. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 3. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație;
 4. Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale;
 5. Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele normative;
 6. Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 7. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.014;
 8. Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;
 9. Hotărârea Guvernului nr.778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;
 10. Hotărârea Guvernului nr.694 din 23.09.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice;
 11. Hotărârea Guvernului nr.638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 12. Hotărârea Guvernului nr.599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere;
 13. Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
 14. Hotărârea Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an;
 15. Hotărârea Guvernului nr.987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 16. Ordinul Ministrului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;
 17. Ordinul Ministrului Finanțelor nr.105 din 12.08.2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice;
 18. Ordinul Ministrului Finanțelor nr.72 din 11.06.2020 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european.
Alte înregistrări
Data publicării: Marţi, 27 februarie 2024
Prin prezenta Primăria Ștefan Vodă Vă informează la data de 29 februarie 2024, Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 02 februarie 2024
COMUNICAT INFORMATIV Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 07 decembrie 2023
Primăria orașului Ștefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: specialist principal în relații cu publicul. Citeşte mai mult...
Data publicării: Duminică, 19 noiembrie 2023
În conformitate cu Dispoziția primarului nr.216 din 16 noiembrie 2023, Primăria Ștefan Vodă, anunță organizarea audierilor publice a proiectului bugetului orășenesc pentru anul 2024. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 01 septembrie 2023
Primăria Ștefan Vodă anunță prelungirea termenului de depunere a Formularelor de participare la Concursul pentru ocuparea funcției de Specialist Centrul de Tineret Ștefan Vodă 01.09.2023 Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 15 august 2023
Primăria orașului Ștefan Vodă anunță concurs la funcția vacantă de Specialist Centrul de Tineret Ștefan Vodă Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 16 iunie 2023
Începând cu data de 16.06.2023, în localitatea or. Ștefan Vodă vor fi executate lucrări cadastrale pentru corectarea erorilor de către compania S.C.”TERRALEX GRUP” S.R.L. selectată în rezultatul concursului organizat în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 10 martie 2023
Șef Centru de Tineret Ștefan Vodă Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 ianuarie 2023
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 ianuarie 2023
Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 85
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
Cerbul incalecat - - - - - -
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: primaria.stefan-voda@apl.gov.md 


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 244650
Total ieri: 190
Total azi: 45
Online: 1