La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Î.M. "Direcția de Producție "Apă-Canal" din or. Ștefan Vodă" INVITĂ agenții economici pentru participare la procedura de achiziție a bunurilor, prin licitație publică, pentru aprovizionarea cu produse petroliere a mijloacelor de transport ale întreprinderii.
Data publicării: Luni, 10 decembrie 2018
Descarcă fişier: caiet de sarcini achiziŢii publice produse petroliere pentru im apa-canal stefan voda.pdf (154KB)

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a bunurilor  prin  licitație publică

nr. 01/2018 din 10.12.2018

 

1.   Beneficiar:  ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE „APĂ-CANAL” DIN OR. ŞTEFAN VODĂ

2.  Cod de identificare:  cod fiscal (IDNO)  1004608001567,  TVA 8900077

3. Obiectul achiziției:  Achiziții de bunuri pentru aprovizionarea cu produse petroliere a mijloacelor de transport a întreprinderii pentru anul 2019.

4.Tipul achizițiilor:   Achiziție de bunuri (Cod CPV - 09100000 – 0).

5. Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri conform cerințelor:

5.1 Specificații tehnice:                                                                                          Tab.1

 

Nr.

d/o

Cod  CPV

Denumirea bunurilor

Specificarea

Unitatea de măsură

Cantitatea

Standarde de referinţă

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

09132000-3

 

 

 

Benzină

Benzină cu amănuntul, cu cifra octanică minimă de 95,0 determinată după metoda ,,Research”

 

 

 

 

Litri

 

 

 

 

  200

 

 

 

 

SM226:2002/A1

2

09134200-9

Motorină Euro5 cu amănuntul

Motorină Euro5 cu amănuntul

 

Litri

 

  20400

GOST 305-82/L-0,2-62(pentru perioada caldă a anului

GOST 305-82/Z-0,2-35(pentru perioada rece a anului)

 

5.2 Specificații de preț:                                                                                            Tab.2

 

Nr.

d/o

Cod  CPV

Denumirea bunurilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Preţ unitar (fără TVA)

Suma fără TVA

Termenul de de livrare

1

2

3

4

5

6

7

8

1

09132000-3

Benzină

litri

200

 

 

La solicitare

2

09134200-9

Motorină

litri

20400

 

 

La solicitare

 (Acest tabel va fi completat de către operatorul economic -  în coloanele 5,6 iar de către beneficiar  - în  coloanele 1,2,3,4,7).

 

6. Condiții de calitate și garanție:

- Produse petroliere disponibile în stoc;

- Bunurile trebuie să corespundă caracteristicilor și standardelor în vigoare și să dispună de certificate ce confirmă calitatea lor.

- Prezența operatorului economic pe piața Republicii Moldova nu mai puțin de 3(trei) ani.

7. Condiții de livrare:

- Furnizorul va asigura livrarea produselor în corespundere cu standardele solicitate;

- Furnizorul va livra produse  la solicitarea beneficiarului în termen scurt;

- Cantitatea și calitatea produsului va fi verificată la livrare de către beneficiar;

- La livrare produsele vor fi însoțite de factură fiscală/invoice,certiificate de calitate,

conformitate, fișa tehnică a produsului,etc.

8. Durata contractului: 12 luni

9. Sursa de finanțare:Surse financiare proprii

10. Condiții de participare:

10.1 Condiții financiare:

- Vacanţă de plată: 30 zile din momentul apariţiei obligaţiunii de plată. Ofertele care nu prevăd vacanţa de plată nu vor fi examinate, iar cele care prevăd o vacanţă mai mică decât cea solicitată, vor fi considerate mai puţin avantajoase, fapt de care se va ţine cont la evaluare;

- Moneda utilizată la întocmirea ofertei:Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL, fără TVA.

Aplicarea TVA: În situaţia în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA şi ofertantul este plătitor de TVA sau importatorul, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv cota aplicată şi valoarea totală a TVA care va fi facturată;

- Includerea în preţul ofertei a altor taxe şi impozite, altor costuri aferente livrării:toate elementele enumerate urmează a fi incluse în preţul ofertei, cu specificarea cuantumului acestora, cu excepţia cazurilor în care evidenţierea lor nu este rezonabilă.

10.2 Setul de documente pentru a fi prezentate obligatoriu de către ofertanți:

-  Formularul ofertei (conform anexei nr. 6 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea ANRE cu nr.24/2017 din 26.01.2017), cu specificația termenului de execuție, vacanței de plată, etc.

-  Formular informații generale despre ofertant (conform anexei nr. 7 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea ANRE cu nr.24/2017 din 26.01.2017);

- Formular experiență similară ultimii 3 ani, după caz şi pentru angajații calificați (conform anexei nr. 8 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea ANRE cu nr.24/2017 din 26.01.2017);

-  Formular declarație privind eligibilitate (conform anexei nr. 9 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea ANRE cu nr.24/2017 din 26.01.2017);

- Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;

- Copia situațiilor financiare pentru anul 2017;

- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul de Stat;

- Copia licenţei de activitate şi anexa;

-  Certificatul de înregistrare a produsului în Republica Moldova;

- Informația cu privire la amplasarea stațiilor de distribuire în oraşul Ştefan Vodă

- Certificat de conformitate și de calitate

- Specificațiile de preț(conform tabelei nr.2 din pct. 5.2,din prezenta invitație).

În caz de necesitate, ulterior pot fi solicitate şi alte documente.

11.  Limba utilizată la întocmirea ofertei:Limba română.

12. Perioada minimă de menţinere a valabilităţii ofertei:60 zile de la data limiă de depunere a ofertei

13. Prezentarea și înregistrarea ofertelor :

- Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus  într-un plic/colet sigilat, pe adresa beneficiarului.

-  Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere a acestora şi în ordinea cronologică a primirii acestora.

 

 

14. Data limită de prezentare a ofertelor:18.12.2018 ora 10.00.

15.  Deschiderea ofertelor:Sediul ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ„DIRECŢIA DE PRODUCŢIE „APĂ-CANAL” DIN OR. ŞTEFAN VODĂ, str. Industrială, nr.2, oraşul Ştefan Vodă.

16. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor:18.12.2018 ora 11.00.

-  La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sânt admise. 

-  Procedura va fi desfășurată în conformitate cu „Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea  titularilor de licenţă din sectoarele

electroenergetice, termoenergetice, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017.

17. Tipul procedurii:Licitație deschisă.

18. Examinarea ofertelor:Ofertele vor fi examinate în două etape:

a) Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea şi calificarea ofertelor pe

aspectele de calitate şi condiţii contractuale, cerinţele pentru care sunt stipulate în prezenta invitaţie de participare;

b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise doar ofertele care vor trece etapa de precalificare.

-  Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans  și ofertele care nu prevăd o vacanță de plată (pct. 10.1 al. 1);

-  Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitație şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligații fată de ofertanți.

19. Criterii de atribuire:Oferta  cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (pe baza evaluării tehnice și financiare), conform formulei de apreciere a clasamentului.

20. Formula de apreciere a poziţiei fiecării oferte în clasament:

-  Preţ –  max. 80% sau  80 pct, cel mai mic  preţ va fi punctat maximal, iar celelalte oferte vor fi punctate cu câte 5 pct. mai puţin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăşi cel mai bun preţ;

-  Facilitatea pentru alte condiţii  (inclusiv vacanţa de plată, termenul de  livrare,  amplasarea stațiilor PECO în raza oraşului Ştefan Vodă  etc.)  –  max. 10% sau 10 pct. Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiţii, cu excepţia preţului, i se va acorda punctajul maximal, iar celorlalte oferte, în dependenţă de avantajele oferite sau lipsa acestora, li se va acorda un punctaj mai mic.

21.  Înştiinţarea privind rezultatul licitaţiei:  se expediază în termen de până la 3 zile din data

pronunţării deciziei de către Comisia de achiziție.

22. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară    de la    Beneficiar  la adresa indicată mai jos:

a) Adresa: Republica Moldova, oraşul Ştefan Vodă, str. Industrială, nr.2.

b) Fax: 0242 - 2-43-28,

c) E-mail: apa-canal-sv2@yandex.ru

d) Numele şi funcţia persoanei responsabile:

Nicolenco Iurie, președinte a comisiei de achiziţii,  tel.  067304657,

Cojocaru Anatolie, secretarul comisiei, tel.  078609191.

Alte înregistrări
Data publicării: Luni, 09 decembrie 2019
Stimați cetățeni ai orașului Ștefan Vodă! Vă înștiințăm că, în baza dispoziției Primarului orașului Ștefan Vodă nr. 140 din 06.12.2019, la data de 13 decembrie 2019, ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei or. Ștefan Vodă este convocată ședința ordinară a Consiliului orășenesc Ștefan Vodă. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 decembrie 2019
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 08 noiembrie 2019
Stimați locuitori ai orașului Ștefan Vodă! Vă aducem la cunoștință și vă invităm să participați la data de 11 noiembrie 2019, ora 10.00, în sala de ședințe a primăriei (etajul 3), la ședința privind aducerea la cunoștință publică a hotărârilor judecătorești privind validarea mandatelor de Primar al orașului și consilieri în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă aleși în cadrul alegerilor lcoale generale din 20.10.2019, îmânarea legitimațiilor aleșilor locali și desfășurarea ședinței de constituire a Consiliului orășenesc Ștefan Vodă. Mai multe detalii vizualizați în imaginea atașata la prezenta postare. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 04 iulie 2019
Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 28 iunie 2019
IMPORTANT!!! Se anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar al Consiliului orășenesc Ștefan Vodă. Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 15 zile calendaristice de la data publicării avizului de prelungire a concursului pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 31, etajul 2, biroul 5, la secretarul comisiei de concurs dl Varsanovie Zmeu, tel. 0242-25390. Notă: termenul de depunere a actelor expiră la data de 11 iulie 2019 inclusiv. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 20 decembrie 2018
Primăria orașului Ştefan Vodă organizează la data de 26 decembrie 2018, ora 16.00, în localul sălii de şedinţe a primăriei, et. 3, licitaţie publică "cu strigare". Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 18 decembrie 2018
Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 26 noiembrie 2018
Primăria orașului Ștefan Vodă invită locuitorii orașului la Audierea publică a proiectului bugetului orașului Ștefan Vodă pentru anul 2019, ce va avea loc joi, 29 noiembrie 2018, ora 14.00, în sala de ședințe a primăriei, etajul 3. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 06 februarie 2018
Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 23 ianuarie 2018
Î. C. S. ,,RED UNION FENOS” S. A. comunică ultima informație la zi cu privire la localitățile și clienții care au rămas fără curent electric. Citeşte mai mult...

Rezultatele 71 - 80 din 85
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drapelul şi Stema

oraşului Ştefan Vodă

 

 

 

Ştefan Vodă în imagini
- - - - - - -
» Vezi întreaga Galerie Foto

 

© 2010 Primăria oraşului Ştefan Vodă, Republica Moldova.
str. Ştefan cel Mare 31, or. Ştefan Vodă, MD-4201, Republica Moldova
Tel.: (242) 23053, Fax: (242) 22396
Email: primaria.stefan-voda@apl.gov.md 


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 244652
Total ieri: 190
Total azi: 47
Online: 1